תקנון

 

תקנון תחרות- "TNT – פעילות דיגיטל  israelisdoitbetter"

1.                  הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"החברה"                             הוניגמן ובניו בע"מ, שכתובתה בדרך סלמה 58, תל אביב.

"התחרות"                           תחרות שיווקית נושאת פרסים הנערכת על ידי החברה ואשר תקנון זה הוא תקנונה שתכלול 3 סרטונים קצרים, כאשר לכל סרטון תהיה משימה, ולכל משימה זוכה אחד.

"עורך התחרות"                  נציגי החברה

"משתתף"                              כל תושב ישראל אשר יעמוד בתנאי התחרות ויעלה את הסרטון או התמונה שלו לפרופיל האינסטגרם האישי שלו , ויתייג את ההאשטג "#TNTdoitbetter".

"אתר התחרות"                  עמוד האינסטגרם של TNTFASHION.IL

"הזוכים בתחרות"               משתתפים אשר סרטון האינסטגרם או התמונה שלהם נבחרו ע"י החברה.

"הפרס"                                כל אחד מן הזוכים בתחרות יקבל זוג כרטיסי טיסה, לחודשי הקיץ, ליעד שייבחר על ידי החברה. מובהר כי הזכייה היא זוג כרטיסי טיסה בלבד. במידה והזוכה הינו מתחת לגיל 18, על אחד מהורי הזוכה לחתום על הנספח לתקנון זה.

"תקופת התחרות"             התקופה האמורה בסעיף 2 להלן.

2.       תקופת התחרות

2.1       התחרות תימשך 10 ימים ותיערך בין התאריכים 5.4.17 ועד 14.4.2017_.

2.2        החברה תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך התחרות או להוסיף פרסים, הכל על-פי שיקול דעתה.

3.    התנאים להשתתפות בתחרות

3.1          בתחרות יהיה זכאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים הבאים:

א.    משתתף אשר צילם סרטון וידאו או תמונה עם המשימה כפי שתופיע בסרטוני החברה.

ב.  המשתתף יעלה את הסרטון לפרופיל האינסטגרם האישי שלו, יתייג את האשטאג "#TNTdoitbetter".

ג. המשתתף הינו עוקב אחר חשבון האינסטגרם של TNT.

3.2        כל משתתף יכול להשתתף בשלוש המשימות ואולם יוכל לזכות במשימה אחת בלבד, לפי שיקול דעת החברה. לכל משימה יוכל המשתתף להעלות סרטון או תמונה.

המשתתף בתחרות מאשר בעצם ההשתתפות כי התוכן שהעלה במסגרת התחרות הוא פרי יצירה מקורית לחלוטין שלו, ולא מועתק מכל חומר אחר, ושהוא בעל כל זכויות הקניין הרוחני המלאות בו, ושהתוכן אינו פוגע בזכויות צד שלישי כלשהו ו/או מפר באופן אחר כל דין, לרבות כל זכות קניין רוחני של צד שלישי; כל זאת מבלי לגרוע מהצהרות המשתתף על פי התקנון.

3.3        זיהוי המשתתף יעשה לפי האשטאג וחשבון האינסטגרם הפרטי שלו.

3.4        בהשתתפות בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בתחרות ו/או הרוצה להשתתף בתחרות ו/או כל נלווה לזוכה בתחרות, כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

3.5       השתתפות בתחרות איננה כרוכה בתשלום כלשהו מלבד העלאת סרטון  או תמונה לאינסטגרם, כמפורט לעיל.

3.6       בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות התקנון ו/או התחרות ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי החברה, תהיה החברה רשאית לבטל את השתתפותו בתחרות ו/או זכייתו. המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה, כאמור לעיל.

3.7       החברה רשאית למנוע השתתפות בתחרות ו/או לחסום משתתפים שנחשדים ככאלה שנרשמו לתחרות בצורה לא חוקית, או במשתמשים בתחרות בו/או בפלטפורמה עליה נערכת התחרות באופן שאינו הולם, ללא צורך במתן הנמקה ו/או הצדקה לאותם משתתפים ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמם.

3.8     החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר התחרות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

4.    אופן ביצוע התחרות ואיתור הזוכים

4.1        עם סיום התחרות נציגי החברה יבחרו את הסרטון העונה באופן המדויק ביותר על המשימה המבוקשת בכל אחת משלוש המשימות, במשך תקופה של כ2-3 שבועות.

4.2       לאחר בחירת הסרטון הזוכה למשימה, ינסה נציג החברה ליצור קשר בהודעה פרטית באינסטגרם עם המועמד לזכייה בשעות העבודה המקובלות, על פי חשבון האינסטגרם שממנו הועלה הסרטון.

4.5       במידה ולא ייווצר קשר עם מועמד לזכייה, בתוך 48 שעות ממועד בחירת הסרטון הזוכה, ו/או המועמד לזכייה לא אותר ו/או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות כאמור לעיל, ייפסל מועמד זה, ועורך התחרות ינסה ליצור קשר עם המועמד שדורג לאחריו. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני, וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס.

"יצירת קשר" - קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה. עורך התחרות ישאיר למשתתף/מועמד לזכייה הודעה בחשבון האינסטגרם שלו, עם בקשה ליצירת קשר טלפוני, ועל המועמד לזכייה ליצור קשר טלפוני בהקדם ולכל המאוחר בתוך 24 שעות מקבלת ההודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה. במידה והמועמד לזכייה הינו קטין, עורך התחרות יקיים את השיחה עם המועמד לזכייה, ובמקביל יקיים שיחה גם עם אחד מהוריו.

4.6        במידה והזוכה הינו קטין, תנאי להשתתפות ו/או מימוש הפרס הינו באישור אפוטרופסו בלבד. על האפוטרופוס לחתום על אישור השתתפות ו/או מימוש הפרס, הרצ"ב כנספח א'

4.7        מועמד לזכייה שלא אותר ו/או נפסל כאמור לעיל - תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לכל פיצוי כלשהו.

4.8       ידוע למשתתף כי במקרה של מסירת מידע שקרי או בלתי מדויק, או במקרה של חשד מצד החברה בדבר מסירת מידע שקרי ו/או בלתי מדויק ו/או חסר, החברה תבטל את השתתפות המשתתף בתחרות.

 

5.    הפרסים ואופן הענקתם לזוכים

5.1          קבלת הפרס כפופה לתנאים הבאים:

5.1.2          חתימת הזוכה על כתב הסילוקין בנוסח נספח א לתקנון זה, או אפוטרופוס מטעמו במידה ומדובר בקטין, אשר יזדהה באמצעות ת"ז, ומסירתו לעורך התחרות.

5.1.3          הזדהות המועמד לזכייה באמצעות ת.ז.

5.1.4          חתימת כל אחד מהזוכים או אפוטרופוס מטעמם, במידה ומדובר בקטינים, אשר יזדהו באמצעות ת"ז, על כתב הסילוקין בנוסח נספח א' לתקנון זה ומסירתו לחברה, בתוך 5 ימי עסקים מיום שקיבל הודעה על זכייתו.

5.1.5 התחייבות הזוכה כי הוא זמין למימוש הפרס בתאריכים שהוגדרו.

5.1.7 מסירת צילום דרכון בתוקף (לפחות ל-6 חודשים קדימה ממועד ההודעה על הזכייה) של הזוכה בהגרלה ושל הנלווה לזוכה בהגרלה לעורכת התחרות, בתוך 5 ימי עסקים מיום שקיבל הודעה על זכייתו.

5.2          לאחר קבלת הטפסים החתומים המצ"ב כנספח א לתקנון, העתק הדרכונים, יתואם עם הזוכה העברת הפרס הראשון.  

5.3          לא ניתן להמיר ו/או לשנות כל פרט הקשור בפרסים, וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.

5.4          כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס מכל סוג שהוא בגין הפרס או בקשר אליו, תהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד.

5.5       כל עלות הנובעת מביטול כלשהו של הזוכה בפרס או של הנלווה אליו, תחול על זוכה הפרס בלבד.

5.6       מובהר, כי הפרס אינו כולל ביטוח נוסעים, ביטוח רפואי וביטוח מטען. הזוכה אחראי לכל סידור ו/או הוצאה אחרים הקשורים למימוש הפרס, לרבות אך לא רק,  הוצאות הכרוכות בדרכון ו/או ויזה מתאימים, ביטוח רפואי, מטען, מסים, העברות וכיו"ב. בלא לגרוע מן האמור לעיל, יחולו על הזוכה בפרס העמלות והמסים החלים על כלל לקוחות חברת התעופה.

5.7       לא מימש הזוכה את הפרס כאמור לעיל, יהיה בכך משום ויתור מלא וגמור על הזכייה בפרס ו/או על זכייה כלשהי, ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, בגין הויתור כאמור.

5.8       אם זכייתו של הזוכה בפרס הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו או במידה ויתברר כי לא היה זכאי לפרס הוא ישיבו לעורכי התחרות מיד עם דרישתם, זאת בלי לפגוע בסעדים ובזכויות של עורכי התחרות על פי כל דין.

5.9       כל נזק שייגרם לזוכה ו/או לנלווה לו בגין שהותם בחו"ל יהיה באחריותם בלבד. מובהר כי עורכי התחרות לא ישאו באחריות מכל מין וסוג שהוא לטיסה, העברה, שהות של הזוכה והנלווה לו בחו"ל, וכן כי לזוכה ולנלווה לו, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ואו תביעה כלפי הנ"ל בגין אירוע או נזק שיגרם להם במישרין ו/או בעקיפין במהלך הטיסה או השהות בחו"ל.

5.10    בלא לגרוע מן האמור לעיל, עורכי התחרות לא יהיו אחראים בגין כל נזק הקשור באופן ישיר או עקיף לתקלות במימוש הפרס, לרבות תקלות הקשורות לטיסה, למלון או בגין כל סיבה שהיא.

5.11    משתתף שזכה לא יהא רשאי להעביר לצד שלישי כלשהו את זכייתו וכן הזכייה אינה ניתנת להמחאה ו/או העברה כנגד תשלום ו/או שלא כנגד תשלום.

6.    צילום הזוכים ופרסומם

6.1          החברה תהיה רשאי לפרסם בעיתונות ו/או בכל מדיה אחרת את שמות הזוכים והנלווים, תמונה שלהם ושל הנלווים לזכייה, מקבלים את הפרס ו/או מממשים את הפרס, ופרטים נוספים אודותיהם, הכל לפי שיקול דעתו של עורך התחרות, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתו של עורך התחרות.

7.    מדיניות פרטיות

7.1          הפרטים שייאספו לגבי המשתתפים בתחרות, ישמשו אך ורק לצורך תחרות זה. בסיום התחרות הנתונים אשר יאספו בנוגע למשתתפים ימחקו.

7.2          עורך התחרות לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתתפים ואת המידע שנאסף על פעילותם באתר התחרות, אלא במקרים שלהלן:

7.2.1          ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותים לתחרות.

7.2.2          אם יתקבל בידי עורך התחרות צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתתפים או את המידע אודותיהם לצד שלישי.

7.2.3          בכל מקרה שעורך התחרות יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של משתתף.

8.    כללי

8.1          ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או במערכת התחרות, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של התחרות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בתחרות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורך התחרות. עורך התחרות לא יישא ולא יידרש לשאת ולא ישפה ולא יידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בתחרות.

8.2          לא ניתן לערער על תוצאות התחרות ו/או התחרות ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעת עורך התחרות הנה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.

8.3          עורך התחרות ו/או מי מטעמו אינו אחראי ולא יהיה אחראי באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת התקשורת ו/או תוכנת התחרות ולא יישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו לצרכן ו/או למשתתף בתחרות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. למען הסר ספק, לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו בתחרות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך התחרות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

8.4          במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך התחרות רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לאישור המפקח על התחרות, לבטל את התחרות, הפרסים העומדים לחלוקה, לקבוע כי סרטון או תמונה מסוימים לא ישתתפו בתחרות, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שיימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון התחרות והתחרות ותחייב כל צרכן ו/או משתתף בתחרות.

8.5        למען הסר ספק, רישומי מערכת התחרות יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או  לקליטת פרטים במסגרת תחרות זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

8.6          תקנון תחרות זה יימצא לעיון באתר התחרות ובמשרדי עורך התחרות.

8.7          ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי הוניגמן ובניו בע"מ, וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם, ובני משפחותיהם של כל  הנזכרים לעיל.

8.8       החברה איננה אחראית בגין קיצור תקופת התחרות ו/או שינויה, עקב אירועים שאינם בשליטתה.

8.9       השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

8.10    נוסף על התנאים המפורטים בתקנון זה, יודגש כי המשתתף כפוף לכל הוראות דיני מדינת ישראל.

8.11    חזקה על המשתתף בהגרלה כי קרא את תקנון התחרות והסכים לתנאיו במלואם.

8.12    מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם בעיר תל-אביב ובית משפט זה בלבד.

8.13    תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד עורכי התחרות בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בתקנון הינה שנה ממועד סיומו .

נספח א

כתב קבלה, אישור והודאת סילוק

[הזוכה והנלווה לו צריכים לחתום על נספח זה כתנאי לקבלת הפרס]

 

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת, כי במסגרת תחרות "#tntdoitbetter של הוניגמן ובניו בע"מ (להלן: "הוניגמן") זכיתי בפרס זוג כרטיסי בלבד.

אני מצהיר כי קראתי את התקנון ותנאיו ברורים לי.

[יש לסמן V  להסכמה] _________________

 

אני מצהיר/ה על הסכמתי לפרסום פרטי האישיים ותמונתי, בכל אמצעי מדיה, לרבות, בעיתונות, בטלויזיה ובכל מדיה חברתית לרבות אינסטגרם, באתר האינטרנט של הוניגמן ו/או TNT ו/או אתר הפייסבוק של אלו, בדבר זכייתי. [יש לסמן V  להסכמה] _________________

 

אני מסכים ומאשר להוניגמן לצלם אותי בעת מסירת הפרס או מימושו. התמונה תפורסם באמצעי המדיה השונים. ידוע לי כי לא אהיה זכאי לכל תמורה בגין הקלטת השיחה ו/או בגין התמונה וכי הוניגמן תהיה רשאית שלא לפרסם כלל את הקלטת השיחה או התמונה.

[יש לסמן V  להסכמה] _________________

אני מתחייב כי ברשותי דרכון בתוקף [יש לסמן V  להסכמה] _________________

אני מתחייב כי אני או המלווה שלי, הינו הורה מעל גיל 18 ושמו ______________.

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת, כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי הוניגמן ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

הנני פוטר/ת את הוניגמן ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי בפרס או כל הנובע ממנה ובכלל זאת אני מתחייב כי כל נזק שייגרם לזוכה ו/או לנלווה לו בגין שהותם בחו"ל יהיה באחריותם בלבד. מובהר כי עורכי התחרות לא ישאו באחריות מכל מין וסוג שהוא לטיסה, העברה, שהות של הזוכה והנלווה לו בחו"ל, וכן כי לזוכה ולנלווה לו, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ואו תביעה כלפי הנ"ל בגין אירוע או נזק שיגרם להם במישרין ו/או בעקיפין במהלך הטיסה או השהות בחו"ל.

תאריך:_____________________

שם הזוכה:_________________________ מספר ת.ז.:______________

כתובת:____________________________

טלפון:_____________________________

תאריך לידה:________________________

 

חתימת הזוכה:_______________________

 

במידה והזוכה קטין [מתחת לגיל 18] על האפוטרופוס למלא, בנוסף, את הפרטים המופיעים מטה:

שם האפוטרופוס:_________________________________ מספר ת.ז.:______________

כתובת:________________________________________

טלפון:________________________________________

 

חתימת האפוטרופוס:_____________________________

בחתימת האפוטרופוס יש כדי לאשר ולאשרר את חתימת הקטין ולהסכים לכל האמור בתקנון ובמסמך זה.

[יש לצרף צילומי ת"ז של כל זוכה, נלווה או אפוטרופוס]

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תנאי שימוש

 • אתר קבוצת הוניגמן /TNT (להלן: "האתר") שבבעלות חברת הוניגמן ובניו בע"מ, ח.פ 51-084496-2 שמשרדה הרשום ברח' סלמה 58 תל אביב (להלן: "החברה" ו/או "הוניגמן"), הינו אתר ברשת האינטרנט, המשמש כאתר הרשמי של החברה ומאפשר לציבור הגולשים באינטרנט לצפות במגוון המותגים של הקבוצה, ולרכוש מוצרים ושירותים המוצעים למכירה, באמצעות האתר.
 • כל הרוכש ו/או המשתמש ו/או המעוניין לבצע רכישות באמצעות האתר ו/או כל אדם ו/או חברה הנכנס לאתר (להלן: "המשתמש") מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה, מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.
 • על המשתמש להיות כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אזי עליו לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 • אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, אזי מתבקש הוא שלא לעשות כל שימוש באתר.
 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • הוניגמן רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 • הוניגמן שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 • תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י הוניגמן ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 • בכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל [email protected]
  או בטלפון מס' 1-800-30-40-30 שלוחה 1
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

ביצוע רכישה באתר 

 • על מנת לבצע רכישה באתר, על המשתמש לבחור פריט או שירות, צבע ומידה המבוקשים על ידו ולעדכנם בסל הרכישה.
 • הוניגמן /TNT רשאית לעדכן את תיאור הפריט, כמו גם להוסיף או להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ו/או מכל סיבה אחרת, לעדכן צבעים ו/או מידות ו/או לשנות את מחירי הפריטים מעת לעת ו/או את המבצעים החלים באתר. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין הצבעים המופיעים בתמונות לבין הפריטים בפועל, הנובעים מכך שהפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.
 • המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים, כוללים מע''מ על-פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 • על מנת לבצע רכישה באתר, על המשתמש להרשם לאתר, לבחור סיסמא, ולספק לחברה פרטים בסיסיים (שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי). יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר.
 • לאחר קבלת אישור המשתמש, המידע שימסר על ידו ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.
 • כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות על המשתמש להיות בעליו של כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי. תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישור של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה התחייב המשתמש.
 • על המשתמש להחזיק תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. 
 • עם ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה באם ההזמנה אושרה. חיוב המשתמש בעלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה (להלן: "עסקת הרכישה").
 • עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהוניגמן תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב. באם לא אושרה עסקת הרכישה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה.
 • למען הסר ספק - השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שפריטי ההזמנה קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה ו/או לשלוח הזמנה חלקית. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.
 • הוניגמן /TNT שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
 • ניתן לעקוב אחר ההזמנה באמצעות הקישור "החשבון שלי" שבאתר.
 • אישור בדואר אלקטרוני בגין ביצוע עסקת הרכישה יישלח בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר ביצוע עסקת הרכישה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את החברה.
 • החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, חלקן ייחודיות לאתר בלבד, כמו כן רשאית החברה בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

אספקת ההזמנה למשתמש

 • המשתמש יוכל לבחור באם ברצונו לקבל את ההזמנה לביתו ו/או ליעד אחר ולחילופין, לבחור באספקת הפריטים אל חנות מחנויות הוניגמן על פי בחירת.
 • הוניגמן /TNT תספק למשתמש את פריטי ההזמנה באמצעות חברת שילוח (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים לחנויות החברה ו/או על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 10 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי).הוניגמן איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
 • לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.
 • הוניגמן /TNT אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
 • עלות דמי המשלוח בגין אספקת הפריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח").דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוינים בהזמנה.
 • ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ו/או עקב "כוח עליון", ושאינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שאספקת הפריטים עשוייה להיעשות בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרה שהפריטים או חלקם אינם נמצאים במלאי, שאז החברה תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה ו/או להזמין הזמנה חלקית.
 • מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות החברה או בבית המשתמש) תותנה בהצגת אישור ההזמנה כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתם, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.
 • באם ברצון המשתמש לקבל את הזמנתו אל אחת מחנויות החברה ברחבי הארץ, אספקת ההזמנה לחנות שתיבחר על ידי המשתמש תבוצע בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 10 ימי עסקים), והמשתמש לא יחויב בתשלום דמי משלוח כלשהם.
 • עם הגעת ההזמנה לחנות שנבחרה על ידי המשתמש, ייצור נציג החברה קשר טלפוני (3 ניסיונות) עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים לחנות. המשתמש יוכל לאסוף את הפריטים מן החנות שבחר במהלך שעות פעילות החנות.
 • באם משתמש לא קיבל הודעה טלפונית מנציג החברה בדבר הגעת ההזמנה לחנות, ו/או לא קיבל את ההזמנה לידיו בתוך 10 ימי עסקים, עליו ליצור קשר מיידי עם שירות הלקוחות לצורך בירור סטטוס ההזמנה.
 • על המשתמש להגיע ולקבל את הזמנתו בתוך 10 ימים מיום שהודיעו לו על הגעת ההזמנה לחנות המבוקשת. באם המשתמש לא יגיע לקבל את הזמנתו בתוך 10 ימים, ו/או נציג החברה לא יצליח ליצור עמו קשר טלפוני לצורך הודעה על הגעת ההזמנה, כי אז תהיה החברה בלבד רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם ביטול העסקה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

משתמש יוכל לבטל את ההזמנה שעשה במקרים ובתנאים להלן:

ביטול הזמנה בתוך שעה מעת ביצוע ההזמנה, ולפני משלוח ההזמנה – יעשה ע"י המשתמש באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות במספר 1-800-30-40-30 שלוחה 1. לא יגרור חיוב נוסף, והמשתמש יזוכה בתשלום ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח, הזיכוי הכספי ישולם עפ״י האמור בחוק.

ביטול הזמנה לאחר שליחת המוצרים למשתמש, שלא עקב פגם או אי התאמה - המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש– ועם התווית עליו כפי שהתקבל. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות החברה לפי בחירת המשתמש (למעט חנויות אאוטלט). במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המשתמש (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, יהיה רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות החברה (למעט חנויות אאוטלט).

החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרת.

 • החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות החברה, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת בחברה, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.
 • לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
 • לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.
 • בגדי ים והלבשה תחתונה אינם ניתנים להחזרה ואו להחלפה.
 • ביטול הזמנה ע"י החברה: החברה שומרת על זכותה בהתאם לשיקול דעתה בלבד לבטל הזמנה של משתמש אם לאחר סיום ההזמנה נודע כי הפריט אזל מהמלאי, ו/או אם לא נקלטו פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש ו/או בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או במקרה שהמשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים.
 • האמור כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981.

פרטיות ואבטחה

 • החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיו האישים של המשתמש. אלו יישמרו במאגר המידע של החברה. מטרתו של המאגר היא דיוור ישיר. לצורך הסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה במייל: [email protected]. ביצוע ההסרה יימשך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה.
 • פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות החברה, וסליקתם מבוצעת ע"י חברה חיצונית. עם זאת, מאחר ומדובר ברשת האינטרנט, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד ג' לחדור למידע השמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. החברה תהא רשאית להעביר פרטי משתמש לצד ג' במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי ו/או בכל מחלוקת או הליך משפטי.

תנאים כלליים

 • כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במידע הכלול באתר, לרבות סימנים מסחריים, זכויות יוצרים, מדגמים, הינן רכושה של החברה. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, מידע כלשהו מהאתר ו/או חלקו של מידע המופיע באתר זה ללא אישור בכתב ומראש של החברה.  זכויות אלה חלות, גם על עיצוב האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ברשימות ובתמונות או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה (להלן – "סימן מסחר") הינם קניינה הבלעדי של החברה (או שהיא בעלת הרישיון לשימוש בסימן מסחר זה ), בין אם רשומים ובין אם לאו. אין באמור באתר זה כדי להיות אישור או זכות להשתמש בסימן מסחר כלשהו של החברה ללא אישורה המוקדם בכתב.
 • החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית של המשתמש או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.
 • לבירורים ושאלות ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 1-800-30-40-30 שלוחה 1 או באמצעות "צור קשר" באתר.