תקנון

 

 

 

 

 

 

תקנון פעילות ג'אנספורט TNT

 

 

 

הגדרות:

 

בתקנון זה יהיה למונחים שלהלן המשמעות שלצידם אלא אם מתחייב אחרת מהקשר הדברים.

 

 

 

"הפעילות" :    פעילות הנערכת לפי כללים ותנאים שבתקנון זה. ההשתתפות בפעילות מעידה על

 

                          הסכמת המשתתף לתנאי התקנון, ולכן הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה.

 

                          התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, ואולם מתייחסים, כמובן גם  

 

                          לנשים.

 

       

 

"עורכת הפעילות": קבוצת בן דרור  (פלג ניל בע"מ), יבואנית בלעדית של ג'אנספורט בישראל ו/או כל הפועל מטעמה ו/או כל הגופים הקשורים עמה וחברת הוניגמן ובניו בע"מ, כמפורט בתקנון זה.

 

 

 

"משתתף" :    כל אדם אשר רכש תיק ג'אנספורט, מקולקציית דיסני באחת מחנויות רשת TNT, אשר קיים על שמו חשבון אינסטגרם פעיל והוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין אשר עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ומסכים להם.

 

"החנויות"         סניפי רשת החנויות TNT  בישראל

 

 

 

 

 

"תקופת הפעילות":הפעילות תחל ביום 13.7.2017 ותסתיים ביום 18.7.2017. עורכת הפעילות

 

רשאית לשנות את תקופת הפעילות לפי מידת הצורך, לרבות להפסיקה ו/או לבטלה. כל שינוי כאמור יובא לידיעת הציבור באמצעות עדכונים שיפורסמו ע"י עורכת הפעילות.

 

 

 

1.                  תנאי ההשתתפות המצטברים בפעילות:

 

 

 

1.1     על מנת להשתתף בפעילות על המשתתף לבצע את הפעולות הבאות:

 

1.1.1         לרכוש תיק של ג'אנספורט, מקולקציית דיסני בלבד, במהלך תקופת הפעילות באחת מהחנויות ולשמור את חשבונית הקניה המקורית, אשר יתבקש להציגה במעמד הזכייה.

 

1.1.2         להעלות תמונה שלו עם התיק שרכש לרשת האינסטגרם.

 

1.1.3         לתייג את האשטאג של הקמפיין #JansportXTNT  + לתייג שני חברים נוספים, שהם בעלי חשבון אינסטגרם.

 

1.1.4         לכתוב  פוסט מקורי, מצחיק ומרגש באינסטגרם המתאר את מה שהחברים יצטרכו לעשות בכדי שהמשתתף יפרגן להם בטיסה יחד איתו לדיסנילנד.

 

1.2     בתום הפעילות ייבחר המשתתף שהעלה את הפוסט המקורי ו/או המצחיק ו/או המרגש ביותר. הפרס אותו יקבל הזוכה הינו::

 

1.2.1         3 כרטיסי טיסה הלוך ושוב מישראל לפריז, כולל העברות מהשדה למלון ומהמלון לשדה.

 

1.2.2         לינה במלון באזור דיסנילנד על בסיס חצי פנסיון (א.בוקר + א.ערב) לזוכה ולעוד שני אנשים למשך 3 לילות .

 

1.2.3         3 כרטיסי כניסה לדיסנילנד פריז למשך 3 ימים.

 

1.3     מובהר כי במועד בו תודיע עורכת הפעילות למשתתף על זכיתו בפעילות ימסור הזוכה לעורכת הפעילות פרטי שני חברים אשר יצטרפו אליו לטיסה אשר יבחרו על ידו לפי שיקול דעתו המוחלט  (להלן: "החברים" או "הנלווים").

 

 

 

1.4     מובהר כי בחירת המשתתף הזוכה בפעילות תעשה מבין כלל המשתתפים שעמדו בדרישות המפורטות בסעיפים 1.1.1-1.1.4 לעיל ולפי שיקול דעתו הבלעדי של צוות השיפוט.

 

1.5     יודגש  כי בעצם העלאת התמונה והתיוג באינסטגרם, כאמור בסעיף 1 זה, מצהיר ומאשר המשתתף, כי:

 

1.5.1         הוא מעוניין להשתתף בפעילות בהתאם לתקנון זה ותנאיו.

 

1.5.2         הוא מאשר ומסכים כי ייתכן והוא יזכה לפומביות וחשיפה ברשת האינטרנט ובאמצעי מדיה נוספים והוא מסכים לכך.

 

1.5.3         במידה שהמשתתף הינו קטין, על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, תשכ"ב-1962 השתתפותו בפעילות מחייבת את הסכמת הוריו או אפוטרופסו.

 

1.5.4         עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה. בהשתתפותו בפעילות, מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ומי שמעוניין להשתתף בפעילות, כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 

1.6     מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בפעילות יהיה זכאי להשתתף אדם אשר עונה על התנאים המצטברים להלן:

 

1.6.1         גולש רשום ופעיל ברשת האינסטגרם;

 

1.6.2         הגולש, או אפוטרופסו במידת הצורך, אשר נתן את הסכמתו לתנאי התקנון;

 

1.6.3         ההשתתפות במבצע אסורה על עורכת הפעילות וחברות הבת שלה, עובדיה, מנהליה, שותפים ובני משפחות של כל הנ"ל.

 

2.                  הזכייה בפעילות:

 

 

 

2    

 

2.1   צוות שופטים, שיורכב מנציגי עורכת הפעילות (להלן: "צוות השופטים"), יקבעו בתום הפעילות, לפי שיקול דעתם הבלעדי מהו הפוסט המקורי/ המצחיק והמרגש ביותר, מבין אלו שהועלו ע"י כלל המשתתפים בפעילות.

 

2.2   בתאריך 28.07.17 ימסור צוות השופטים את שם המשתתף הזוכה.

 

2.3   לאחר בחירת הזוכה תיצור עורכת הפעילות קשר עם המשתתף הזוכה ע"פ מספר הטלפון שמסר (ככול שמסר) ו/או על פי חשבון האינסטגרם שלו. במידה ולא ישיב הזוכה לפניית עורכת הפעילות אליו בדבר הזכייה ולא ייצור קשר בתוך ארבעה ימים מפניית עורכת הפעילות בדבר החלטת צוות השופטים (ושיכלול לפחות 2 ניסיונות) יוענק הפרס לזוכה חלופי שהגיע במקום שלאחריו.

 

2.4   הניסיונות ליצור קשר עם הזוכה יעשו בשעות העבודה הרגילות של עורכת הפעילות.

 

2.5   מועמד לזכייה שלא עמד בתנאי התקנון תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

 

2.6     על החלטתו הבלעדית של צוות השופטים ו/או על כל עניין הנוגע אליה לא ניתן יהיה לערער, וקביעתה של עורכת הפעילות בעניין זה הינה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.

 

2.7     עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לעכב את מסירת הפרס לזוכה ו/או לבטל את הזכייה בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:

 

 • · חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.
 • · סירוב הזוכה למסירת כל פרטיו של הזוכה .
 • · סירוב הזוכה לאשר בחתימתו את קבלת הפרס.
 • · הזוכה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם עורכת הפעילות.
 • · הזוכה בפרס הוא קטין ואפוטרופסו סרב בשמו של הקטין לקבל את הפרס ו/או המחה את הפרס ו/או הקטין ו/או אפוטרופסו לא התייצבו לקבלת הפרס.
 • · כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין ו/או על פי תקנון זה, כדי לעכב ו/או לבטל את הזכייה ו/או את מסירת הפרס.
 • · הפרת תקנון זה.

 

 

 

3.                  הפרס והענקתו:

 

 

 

3    

 

3.1   עורכת הפעילות תהא זכאית לצלם את הזוכה ואת החברים בעת קבלת הפרס ולפרסם את התמונות מבלי שהזוכה ו/או החברים ו/או כל מי שישתתף עמו בצילום יהיו זכאים לכל זכות בגין כך, לרבות קבלת תמורה כלשהי.

 

 

 

3.2     קבלת הפרס ע"י הזוכה תחשב כמילוי מלא ומוחלט של כל התחייבויות עורכת הפעילות ע"פ התקנון ועורכת הפעילות תהא פטורה מכל אחריות בגין הפרס או בקשר אליו.

 

3.3     עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס מכל סיבה שהיא בכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים ו/או להוסיף פרסים נוספים על הפרסים האמורים, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידה ומטעמה.

 

3.4     עורכת הפעילות אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה למימוש או אי היכולת לממש את הפרס עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם בפרס ו/או בקשר עמם.

 

3.5     כמו כן מובהר כי מועד הטיסה יקבע על פי שיקול דעת עורכת הפעילות בלבד.

 

4.                  פסילת משתתפים

 

 

 

4    

 

4.1   בנוסף לאמור בתקנון זה, עורכת הפעילות תהא רשאית למנוע השתתפות משתתף לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה, ולא תהא למשתתף כל זכות לתביעה נגד עורכת הפעילות, בשל פסילתו ו/או אי השתתפותו.

 

4.2   עורכת הפעילות רשאית לבטל את הזכייה למשתתף שזכה במבצע תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, הפרה של התקנון או כל דין או שפעל בחוסר תום לב, גם אם היה זוכה אף ללא מעשה המרמה.

 

 

 

5.                 אחריות

 

5    

 

5.1   עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בכל צורה שהיא לפעילותה ו/או לתקינותה ו/או לתפקודה של כל רשת תקשורת, לרבות מחשבים ו/או שרתים, על כל מרכיביהן, והיא לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ו/או במחשבים ו/או בתוכנות ו/או במערכות הנ"ל, לרבות אך לא רק להפסקות ו/או הפרעות כלשהן באספקת איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למאן דהוא בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. בכלל זה, עורכת הפעילות אינה אחראית בכל צורה שהיא לכל תקלה או טעות בקשר עם עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות.

 

5.2     כל משתתף במבצע בעצם השתתפותו מצהיר, כי ידוע לו וכי הוא מתחייב, כדלקמן:

 

4          

 

5          

 

5.2          

 

5.2.1         כי לא ניתן להבטיח כי כל הפעולות של המשתתף, יקלטו במחשבי עורכת הפעילות במועד וזאת בשל סיבות שאינן תלויות בעורכת הפעילות ו/או במי מטעמה, כגון תקלה טכנית ו/או אי קליטה ברשת, לרבות במקרים בהם יהיה צורך בניתוק או הגבלה זמנית של השירות לשם ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מידיות במערכות הרלוונטיות, או בעתות חירום לאומי או מסיבות בטחון לאומי, והמשתתף מותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות כפופה לזמינות ותקינות רשת התקשורת.

 

5.2.2         כי ידוע לו כי כתובת הדואר האלקטרוני נסמכת על תוכנות מחשב אשר אינן חסינות מפני כל טעות ו/או תקלה ועל כן לא יהיה רשאי להעלות נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק שנגרם עקב טעות, איחור, כשל טכני, תקלה או כל סיבה אחרת הנוגעת לתוכנות האמורות.

 

5.2.3         כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצ"ב, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה וכיוצ"ב אירועים שאינם תלויים בעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, לא ייחשבו כהפרה של התקנון ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

 

5.2.4         מבלי לגרוע מהאמור בתקנון מובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בפעולתו ו/או הסכמתו, לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין עורכת הפעילות בקשר עם הפעילות, העלולה להשפיע על חלוקת הפרס ו/או על מימושו.

 

5.2.5         עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של נזקים, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עוגמת נפש הקשורים בפרס ו/או במימושו ו/או באי מימושו.

 

5.2.6         עורכת הפעילות לא תהיה אחראית למימוש הפרס ע"י המשתתף אלא אך ורק לאספקת הפרס לידי המשתתף הזוכה בלבד. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית כלפי כל אדם ו/או גוף ככל שתתבטל ו/או תידחה הטיסה ו/או כל נושא אחר הקשור בפרס.

 

5.2.7         המשתתף מצהיר ומאשר כי הוא בעל מלוא הזכויות בתמונה שהעלה לאינסטגרם במסגרת הפעילות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  מצהיר בזאת המשתתף, כי התמונה היא מקורית שלו ו/או של אדם מטעמו שנתן אישור להעלאתה,  וכי אין בתמונה  (או בהצגתה ברבים( כל הפרה של זכויות יוצרים,  סימן מסחר ו/או של איזו זכות אחרת העומדת לצד שלישי כלשהו, בארץ ו/ או בחו"ל ואין בתמונה ו/או במלל אמירות גזעניות, פוגעניות, גסות, רמיזות או תכנים מיניים ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות אדם או ציבור כלשהוא.

 

5.2.8         המשתתף מתחייב לשפות את עורכת הפעילות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגד התמונה על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם התמונה ו/או השימוש שיעשה בהם.

 

5.2.9         המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכלל, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את עורכת הפעילות ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווח ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן והוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או ממחדל שלא כדין, הקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.

 

5.    הפרס ואופן הענקתו לזוכה

 

קבלת הפרס כפופה לתנאים הבאים:

 

 

 

5.1  חתימת הזוכה וכל אחד מהחברים על כתב הסילוקין בנוסח נספח א לתקנון זה, או אפוטרופוס מטעמובמידה ומדובר בקטין, אשר יזדהה באמצעות ת"ז, ומסירתו לעורכת הפעילות.

 

5.2   הזדהות המועמד לזכייה באמצעות ת.ז והצגת החשבונית המקורית המעידה על הקנייה.

 

5.3  חתימת כל אחד מהחברים הנלווים או אפוטרופוס מטעמם, במידה ומדובר בקטינים, אשר יזדהו באמצעות ת"ז, על כתב הסילוקין בנוסח נספח א' לתקנון זה ומסירתו לעורכת הפעילות.

 

5.4  התחייבות הזוכה והחברים כי הם זמינים למימוש הפרס בתאריכים שהוגדרו.

 

5.5  מסירת צילום דרכון בתוקף (לפחות ל-6 חודשים קדימה ממועד תאריך הטיסה ) של המועמדים לנסיעה לעורכת הפעילות, בתוך 5 ימי עסקים מיום שקיבלו הודעה על הזכייה.

 

5.6  לאחר קבלת הטפסים החתומים המצ"ב כנספח א לתקנון, העתק הדרכונים, יתואם עם הזוכה מסירת הפרס.  

 

5.7  לא ניתן להמיר ו/או לשנות כל פרט הקשור בפרס, וצורת מסירתו בכל אופן שהוא.

 

5.8  כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס מכל סוג שהוא בגין הפרס או בקשר אליו, תהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד.

 

5.9  כל עלות הנובעת מביטול כלשהו של הזוכה בפרס או של מי מהחברים ו/או הנלווה אליו, תחול על זוכה הפרס בלבד.

 

5.10  מובהר, כי הפרס אינו כולל ביטוח נוסעים, ביטוח רפואי וביטוח מטען. הזוכה והמלווים יהיו אחראים בלעדיים לכל סידור ו/או הוצאה אחרים הקשורים למימוש הפרס, לרבות אך לא רק,  הוצאות הכרוכות בדרכון ו/או ויזה מתאימים, ביטוח רפואי, מטען, מסים, העברות וכיו"ב. בלא לגרוע מן האמור לעיל, יחולו על הזוכה בפרס העמלות והמסים החלים על כלל לקוחות חברת התעופה.

 

5.11  לא מימש הזוכה את הפרס כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, יהיה בכך משום ויתור מלא וגמור על הזכייה בפרס ו/או על זכייה כלשהי, ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, בגין הויתור כאמור.

 

5.12  אם זכייתו של הזוכה בפרס הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו או במידה ויתברר כי לא היה זכאי לפרס הוא ישיבו לעורכת הפעילות מיד עם דרישתה, זאת בלי לפגוע בסעדים ובזכויות של עורכת הפעילות על פי כל דין.

 

5.13   כל נזק שייגרם לזוכה ו/או לחברים ו/או לנלווים לו בגין הטיסות ו/או שהותם בחו"ל יהיה באחריותם בלבד. מובהר כי עורכת הפעילות לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לטיסה, העברה, שהות של הזוכה ו/או החברים ו/או מי מהנלווים לו בחו"ל. לזוכה, לחברים ולנלווים לו, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ואו תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין אירוע או נזק שיגרם להם במישרין ו/או בעקיפין במהלך הטיסות או השהות בחו"ל.

 

5.14  בלא לגרוע מן האמור לעיל, עורכת הפעילות לא תהא אחראית בגין כל נזק הקשור באופן ישיר או עקיף לתקלות במימוש הפרס, לרבות תקלות הקשורות לטיסה, למלון או בגין כל סיבה שהיא.

 

5.15  משתתף שזכה לא יהא רשאי להעביר לצד שלישי כלשהו את זכייתו וכן הזכייה אינה ניתנת להמחאה ו/או העברה כנגד תשלום ו/או שלא כנגד תשלום.

 

6.                 שונות

 

6   

 

6.1  השתתפות במבצע מהווה הסכמה מפורשת של המשתתף לקבלת שיחת טלפון ו/או הודעת מייל ו/או הודעת ברשת האינסטגרם מעורכת הפעילות בקשר עם הודעה על הזכייה בפרס.

 

6.2  הזכות לקבלת הפרס הינה אישית ומוקנית לזוכה. הזוכה לא יוכל להסב את הזכות לקבלת הפרס או להמחותה לאחר, להחליפה בזכות אחרת או להמירה בכסף או בשווה כסף.

 

6.3  עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולשנות את הפרס , ולהציע פרס חלופי באותו ערך, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

 

6.4  שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לתקנון, יהא לעורכת הפעילות בלבד ולא תהא סמכות לכל גורם אחר לחייב את עורכת הפעילות בעניין זה.

 

6.5  בכל מקרה לא תהא למשתתף ו/או לזוכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בפעילות.

 

6.6  למשתתף ידוע כי ייתכן ובמהלך תקופת הפעילות יעודכן התקנון.

 

6.7  כל מס, היטל, או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בקשר עם הפרס שיחולק במסגרת הפעילות, ככל שיוטלו, יהיו באחריות המשתתף ו/או הזוכה ועל חשבונו בלבד. עורכת הפעילות לא תהיה חייבת בתשלום מס מכל צורה שהיא בקשר לפרס.

 

6.8  מבלי לגרוע מהאמור, האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. עורכת הפעילות לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.  

 

6.9  למען הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בה תלויה ביכולת ולא בגורל.

 

6.10עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיוצר במהלך הפעילות. בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

 

6.11לבתי המשפט בתל – אביב יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה אחרת הנוגעת למבצע ו/או לתקנון.

 

7.                  פרסום

 

 

 

7   

 

7.1  המשתתף מסכים באופן בלתי חוזר, כי ככל שיוכרז כזוכה, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לסקר את דבר זכייתו ולפרסמה בסוגי במדיה השונים (לרבות אך לא רק: בטלוויזיה, בסלולר, באינטרנט ובעיתונות הכתובה) באופן בלתי מוגבל בזמן, את שמו תמונתו, דבר זכייתו, פרטיו האישיים, תיעוד במצלמת וידיאו ו/או כל תיעוד אחר של מעמד קבלת הפרס ו/או מימוש הזכייה.

 

7.2  יובהר בזאת, כי זוכה שדבר זכייתו סוקר, לא יהיה זכאי לקבל תמורה כלשהי תמורת השתתפותו בפעילות (תמורה- בין אם כספית ו/או זיכוי ו/או כל הטבה אחרת). אין באמור כדי לחייב את החברה לצלם ו/או לפרסם את האמור לעיל.

 

7.3  עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסום בכל מדיה ו/או בכל אמצעי תקשורת.

 

7.4  למען הסר ספק, החברה רשאית להציג את התכנים המשתתפים בפעילות  מעת לעת, באתרי האינטרנט שבבעלותה ו/או בניהולה, בעמודי הפעילות  ו/או בכל מקום אחר (גם לאחר תום הפעילות ) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

נספח א

 

כתב קבלה, אישור והודאת סילוק

 

[הזוכה, חהברים והנלווה לו צריכים לחתום על נספח זה כתנאי לקבלת הפרס]

 

 

 

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת, כי במסגרת תחרות "#JansportXTNT של פלג ניל בע"מ ושל הוניגמן ובניו בע"מ (להלן: "הוניגמן") זכיתי בפרס 3 כרטיסי טיסה ליורודיסני וכן שלושה לילות ע"ב חצי פנסיון ו 3 כרטיסי כניסה ליורודיסני.

 

אני מצהיר כי קראתי את התקנון ותנאיו ברורים לי.

 

[יש לסמן V  להסכמה] _________________

 

 

 

אני מצהיר/ה על הסכמתי לפרסום פרטי האישיים ותמונתי, בכל אמצעי מדיה, לרבות, בעיתונות, בטלויזיה ובכל מדיה חברתית לרבות אינסטגרם, באתר האינטרנט של קבוצת בן דרור ו/או פלג ניל וכן של הוניגמן ו/או TNT ו/או אתר הפייסבוק של כל אלו, בדבר זכייתי. [יש לסמן V  להסכמה] _________________

 

 

 

אני מסכים ומאשר לקבוצת בן דרור ולהוניגמן לצלם אותי בעת מסירת הפרס או מימושו. התמונה תפורסם באמצעי המדיה השונים. ידוע לי כי לא אהיה זכאי לכל תמורה בגין הקלטת השיחה ו/או בגין התמונה וכי קבוצת בן דרור והוניגמן תהינה רשאיות שלא לפרסם כלל את הקלטת השיחה או התמונה.

 

[יש לסמן V  להסכמה] _________________

 

אני מתחייב כי ברשותי דרכון בתוקף עד לתאריך  [יש לסמן V  להסכמה] _________________

 

אני מתחייב כי אני או המלווה שלי, הינו הורה מעל גיל 18 ושמו ______________.

 

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת, כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי קבוצת בן דרור ו/או מי מטעמה ו/או הוניגמן ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

 

הנני פוטר/ת את קבוצת בן דרור ו/או פלג ניל ו/או הוניגמן ו/או מנהליהן ו/או מי מטעמן באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי בפרס או כל הנובע ממנה ובכלל זאת אני מתחייב כי כל נזק שייגרם לזוכה ו/או לנלווה לו בגין שהותנו בחו"ל יהיה באחריותם בלבד. מובהר כי עורכי התחרות לא ישאו באחריות מכל מין וסוג שהוא לטיסה, העברה, שהות של הזוכה והנלווה לו בחו"ל, וכן כי לזוכה ולנלווה לו, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ואו תביעה כלפי הנ"ל בגין אירוע או נזק שיגרם להם במישרין ו/או בעקיפין במהלך הטיסה או השהות בחו"ל.

 

תאריך:_____________________

 

שם הזוכה:_________________________ מספר ת.ז.:______________

 

כתובת:____________________________

 

טלפון:_____________________________

 

תאריך לידה:________________________

 

 

 

חתימת הזוכה:_______________________

 

 

 

במידה והזוכה קטין [מתחת לגיל 18] על האפוטרופוס למלא, בנוסף, את הפרטים המופיעים מטה:

 

שם האפוטרופוס:_________________________________ מספר ת.ז.:______________

 

כתובת:________________________________________

 

טלפון:________________________________________

 

 

 

חתימת האפוטרופוס:_____________________________

 

בחתימת האפוטרופוס יש כדי לאשר ולאשרר את חתימת הקטין ולהסכים לכל האמור בתקנון ובמסמך זה.

 

[יש לצרף צילומי ת"ז של כל זוכה, נלווה או אפוטרופוס]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תנאי שימוש

 • אתר קבוצת הוניגמן /TNT (להלן: "האתר") שבבעלות חברת הוניגמן ובניו בע"מ, ח.פ 51-084496-2 שמשרדה הרשום ברח' סלמה 58 תל אביב (להלן: "החברה" ו/או "הוניגמן"), הינו אתר ברשת האינטרנט, המשמש כאתר הרשמי של החברה ומאפשר לציבור הגולשים באינטרנט לצפות במגוון המותגים של הקבוצה, ולרכוש מוצרים ושירותים המוצעים למכירה, באמצעות האתר.
 • כל הרוכש ו/או המשתמש ו/או המעוניין לבצע רכישות באמצעות האתר ו/או כל אדם ו/או חברה הנכנס לאתר (להלן: "המשתמש") מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה, מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.
 • על המשתמש להיות כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אזי עליו לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 • אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, אזי מתבקש הוא שלא לעשות כל שימוש באתר.
 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • הוניגמן רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 • הוניגמן שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 • תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י הוניגמן ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 • בכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל [email protected]
  או בטלפון מס' 1-800-30-40-30 שלוחה 1
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

ביצוע רכישה באתר 

 • על מנת לבצע רכישה באתר, על המשתמש לבחור פריט או שירות, צבע ומידה המבוקשים על ידו ולעדכנם בסל הרכישה.
 • הוניגמן /TNT רשאית לעדכן את תיאור הפריט, כמו גם להוסיף או להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ו/או מכל סיבה אחרת, לעדכן צבעים ו/או מידות ו/או לשנות את מחירי הפריטים מעת לעת ו/או את המבצעים החלים באתר. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין הצבעים המופיעים בתמונות לבין הפריטים בפועל, הנובעים מכך שהפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.
 • המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים, כוללים מע''מ על-פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 • על מנת לבצע רכישה באתר, על המשתמש להרשם לאתר, לבחור סיסמא, ולספק לחברה פרטים בסיסיים (שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי). יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר.
 • לאחר קבלת אישור המשתמש, המידע שימסר על ידו ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.
 • כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות על המשתמש להיות בעליו של כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי. תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישור של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה התחייב המשתמש.
 • על המשתמש להחזיק תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. 
 • עם ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה באם ההזמנה אושרה. חיוב המשתמש בעלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה (להלן: "עסקת הרכישה").
 • עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהוניגמן תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב. באם לא אושרה עסקת הרכישה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה.
 • למען הסר ספק - השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שפריטי ההזמנה קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה ו/או לשלוח הזמנה חלקית. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.
 • הוניגמן /TNT שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
 • ניתן לעקוב אחר ההזמנה באמצעות הקישור "החשבון שלי" שבאתר.
 • אישור בדואר אלקטרוני בגין ביצוע עסקת הרכישה יישלח בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר ביצוע עסקת הרכישה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את החברה.
 • החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, חלקן ייחודיות לאתר בלבד, כמו כן רשאית החברה בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

אספקת ההזמנה למשתמש

 • המשתמש יוכל לבחור באם ברצונו לקבל את ההזמנה לביתו ו/או ליעד אחר ולחילופין, לבחור באספקת הפריטים אל חנות מחנויות הוניגמן על פי בחירת.
 • הוניגמן /TNT תספק למשתמש את פריטי ההזמנה באמצעות חברת שילוח (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים לחנויות החברה ו/או על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 10 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי).הוניגמן איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
 • לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.
 • הוניגמן /TNT אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
 • עלות דמי המשלוח בגין אספקת הפריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח").דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוינים בהזמנה.
 • ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ו/או עקב "כוח עליון", ושאינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שאספקת הפריטים עשוייה להיעשות בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרה שהפריטים או חלקם אינם נמצאים במלאי, שאז החברה תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה ו/או להזמין הזמנה חלקית.
 • מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות החברה או בבית המשתמש) תותנה בהצגת אישור ההזמנה כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתם, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.
 • באם ברצון המשתמש לקבל את הזמנתו אל אחת מחנויות החברה ברחבי הארץ, אספקת ההזמנה לחנות שתיבחר על ידי המשתמש תבוצע בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 10 ימי עסקים), והמשתמש לא יחויב בתשלום דמי משלוח כלשהם.
 • עם הגעת ההזמנה לחנות שנבחרה על ידי המשתמש, ייצור נציג החברה קשר טלפוני (3 ניסיונות) עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים לחנות. המשתמש יוכל לאסוף את הפריטים מן החנות שבחר במהלך שעות פעילות החנות.
 • באם משתמש לא קיבל הודעה טלפונית מנציג החברה בדבר הגעת ההזמנה לחנות, ו/או לא קיבל את ההזמנה לידיו בתוך 10 ימי עסקים, עליו ליצור קשר מיידי עם שירות הלקוחות לצורך בירור סטטוס ההזמנה.
 • על המשתמש להגיע ולקבל את הזמנתו בתוך 10 ימים מיום שהודיעו לו על הגעת ההזמנה לחנות המבוקשת. באם המשתמש לא יגיע לקבל את הזמנתו בתוך 10 ימים, ו/או נציג החברה לא יצליח ליצור עמו קשר טלפוני לצורך הודעה על הגעת ההזמנה, כי אז תהיה החברה בלבד רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם ביטול העסקה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

משתמש יוכל לבטל את ההזמנה שעשה במקרים ובתנאים להלן:

ביטול הזמנה בתוך שעה מעת ביצוע ההזמנה, ולפני משלוח ההזמנה – יעשה ע"י המשתמש באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות במספר 1-800-30-40-30 שלוחה 1. לא יגרור חיוב נוסף, והמשתמש יזוכה בתשלום ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח, הזיכוי הכספי ישולם עפ״י האמור בחוק.

ביטול הזמנה לאחר שליחת המוצרים למשתמש, שלא עקב פגם או אי התאמה - המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש– ועם התווית עליו כפי שהתקבל. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות החברה לפי בחירת המשתמש (למעט חנויות אאוטלט). במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המשתמש (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, יהיה רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות החברה (למעט חנויות אאוטלט).

החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרת.

 • החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות החברה, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת בחברה, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.
 • לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
 • לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.
 • בגדי ים והלבשה תחתונה אינם ניתנים להחזרה ואו להחלפה.
 • ביטול הזמנה ע"י החברה: החברה שומרת על זכותה בהתאם לשיקול דעתה בלבד לבטל הזמנה של משתמש אם לאחר סיום ההזמנה נודע כי הפריט אזל מהמלאי, ו/או אם לא נקלטו פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש ו/או בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או במקרה שהמשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים.
 • האמור כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981.

פרטיות ואבטחה

 • החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיו האישים של המשתמש. אלו יישמרו במאגר המידע של החברה. מטרתו של המאגר היא דיוור ישיר. לצורך הסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה במייל: [email protected]. ביצוע ההסרה יימשך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה.
 • פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות החברה, וסליקתם מבוצעת ע"י חברה חיצונית. עם זאת, מאחר ומדובר ברשת האינטרנט, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד ג' לחדור למידע השמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. החברה תהא רשאית להעביר פרטי משתמש לצד ג' במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי ו/או בכל מחלוקת או הליך משפטי.

תנאים כלליים

 • כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במידע הכלול באתר, לרבות סימנים מסחריים, זכויות יוצרים, מדגמים, הינן רכושה של החברה. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, מידע כלשהו מהאתר ו/או חלקו של מידע המופיע באתר זה ללא אישור בכתב ומראש של החברה.  זכויות אלה חלות, גם על עיצוב האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ברשימות ובתמונות או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה (להלן – "סימן מסחר") הינם קניינה הבלעדי של החברה (או שהיא בעלת הרישיון לשימוש בסימן מסחר זה ), בין אם רשומים ובין אם לאו. אין באמור באתר זה כדי להיות אישור או זכות להשתמש בסימן מסחר כלשהו של החברה ללא אישורה המוקדם בכתב.
 • החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית של המשתמש או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.
 • לבירורים ושאלות ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 1-800-30-40-30 שלוחה 1 או באמצעות "צור קשר" באתר.